ID Login: auto01, auto02,... Pass: 111

(Lưu ý: Luôn chạy auto với quyền admin)

Hỗ trợ tạo script - Vấn đề khác